Anda secara automatiknya akan berhenti melanggan dari U25 atau U35 dan sebarang baki kuota hotspot yang tidak digunakan akan terbatal.