Setiap talian utama boleh mendaftar sehingga 6 (enam) talian tambahan.