படி 1:
*118*3*9*3# என அழுத்தி அழைப்பு விசையை அழுத்துங்கள் 


படி 2:
பிரிபெய்ட் இருப்புத் தொகையைச் சரிபார்த்தல்