படி 1:
*118*3*9*3# என அழைக்கவும்


படி 2:
பிரிபெய்ட் இருப்புத் தொகையைச் சரிபார்த்தல்