Data Booster 5

 

चरण 1
*181*2*3# डायल गर्नुहोस्

चरण 2
मात्र RM5 मा पूरकको रुपमा थप डाटा थप्न "Booster 5" छनोट गर्नुहोस्Data Booster

चरण 1
*118*3*9*2# डायल गर्नुहोस्

चरण 2
मात्र RM10 मा पूरकको रुपमा थप डाटा थप्न "Booster" छनोट गर्नुहोस्